Liên hệ

Thông tin liên lạc
Văn phòng HOME
Email: info@technologywithoutborders.org

Địa chỉ mail:
P.O Hộp 445
The Plains, Virginia 20198

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Dean E. Bedford
Email: Bedford_D@technologywithoutborders.org
Điện thoại trực tiếp: 703.220.7327

NOVI SAD GIÁM ĐỐC VĂN PHÒNG
Vladimir P. Dukic
Email: Dukic_V@technologywithoutborders.org
Điện thoại trực tiếp: 021.444.370

PHÒNG GIÁO DỤC VĂN PHÒNG NOVI SAD
Mladen P. Dukic
Email: Dukic_M@technologywithoutborders.org